دکتر جمال قاسمی

دانشیار گروه مهندسی برق

پست الکترونیک: j.ghasemi@umz.ac.ir

اطلاعات بیشتر