اخبار > دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در جامعه و صنعت  چاپ        ارسال به دوست

دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در جامعه و صنعت

دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در جامعه و صنعت

ماده1. تعاریف و اختصارات
    دانشگاه: دانشگاه مازندران
    هیئت‌علمی: آن دسته از اعضای هیئت‌علمی تمام وقت (اعم از آموزشی و پژوهشی) دانشگاه که دارای مدرک دکتری هستند.
    متقاضی: عضو هیئت‌علمی که متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت است.
    جامعه و صنعت: سازمان دولتی یا غیردولتی فعال در بخش‌های آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، تجاری و پژوهشی.
    واحد عملیاتی: بنگاه یا سازمان فرهنگی و صنعتی، واحد‌های پژوهش و توسعه، اقتصادی یا خدمات دولتی یا غیردولتی که متقاضی حضور عضو هیئت‌علمی در زمینه تخصص خاص در واحد خویش‌اند.
    فرصت مطالعاتی: دوره‌ی معینی که طی آن هیئت‌علمی در واحد عملیاتی حضور یافته و به پژوهش و مطالعه می‌پردازد.
    کمیته‌ی فرصت مطالعاتی: کمیته‌ای متشکل از نماینده معاونت پژوهش، مدیر ارتباط با جامعه‌ی دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشکده مربوطه و مدیر گروه تخصصی مربوطه.
ماده 2. شرایط، ضوابط و الزامات متقاضی
2-1. تخصص و زمینه فعالیت متقاضی با نیازهای اعلام‌شده توسط جامعه و صنعت، مرتبط باشد.
2-2. متقاضی نبایستی در دو سال اخیر رکود علمی داشته باشد.
تبصره 1: اعضای هیئت‌علمی که سابقه کار کمتر از دو سال دارند، در صورت ارزیابی مناسب از فعالیت‌های علمی ایشان در سال‌های استخدامی سپری‌شده توسط شورای دانشکده، می‌توانند از فرصت مطالعاتی استفاده کنند.
2-3.دوره فرصت مطالعاتی برای متقاضیان پیمانی حداقل 6 ماه تمام وقت (5 روز کاری در هفته) یا 12 ماه نیمه‌وقت (حداقل دو روز کاری در هفته) و برای متقاضیان رسمی (اعم از آموزشی و قطعی) 3 ماه تمام وقت (5 روز کاری در هفته) یا 6 ماه نیمه‌وقت (حداقل دو روز کاری در هفته)است.
تبصره 2: حداکثر طول دوره فرصت مطالعاتی تحت هر شرایطی 12 ماه است.
تبصره 3: بر اساس بند د ماده 12 و ماده 14 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی، گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیئت‌علمی که از ابتدای سال 1398 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی خود را آغاز می‌کنند، الزامی است.این دسته از اعضا می‌بایست به ازای هر تبدیل وضعیت خود، در طول دوره استخدامی، یک بار از فرصت صنعتی استفاده کرده باشند. بدین معنی که برای تبدیل از پیمانی به رسمی آزمایش یک بار و برای تبدیل از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی نیز یک بار دیگر در جامعه و صنعت حضور داشته باشند.
2-4. برای استفاده مجدد متقاضی (به جزء فرصت‌های مطالعاتی الزامی مندرج در تبصره 3 بند 2-3)، بایستی از تاریخ اتمام فرصت مطالعاتی قبلی، حداقل 5 برابر دوره فرصت مطالعاتی قبلی، گذشته باشد. مدت مرخصی بدون حقوق نیز به این مدت اضافه می‌شود.
2-5. در دوره فرصت مطالعاتی تمام وقت، هیئت‌علمی، فعالیت آموزشی ندارد و تنها در راهنمایی و مشاوره دانشجویان می‌تواند فعالیت کند. در دوره پاره‌وقت، تعداد واحدهای موظفی عضو هیئت‌علمی، به نصف تقلیل می‌یابد.
تبصره4: در صورت نیاز ضروری دانشگاه به تخصص فرد در آموزش، امکان ارائه حداکثر یک درس با موافقت معاونت پژوهش و فناوری در خارج از وقت اداری، بلامانع است.
2-6. عضو هیئت‌علمی در دوره فرصت مطالعاتی، مجاز به اشتغال در هیچ سازمان دیگر یا گذراندن فرصت مطالعاتی دیگری نیست.
تبصره 5: در موارد بسیار خاص، با درخواست متقاضی، تأیید گروه آموزشی متقاضی و تصویب کمیته‌ی فرصت مطالعاتی، در خصوص اینکه عضو هیئت‌علمی از تجربه کافی در جامعه و صنعت برخوردار است یا در رشته‌هایی که امکان فرصت مطالعاتی فراهم نباشد، کمیته‌ی فرصت مطالعاتی، در خصوص شرایط جایگزین تصمیم‌گیری خواهد نمود.
ماده3. شیوه اجرا
3-1. تکمیل فرم درخواست (پیوست) توسط متقاضی به انضمام موافقت‌نامه و برنامه علمی- تحقیقاتی مورد تأیید واحد عملیاتی
تبصره6. موضوع فرصت مطالعاتی متقاضی می‌بایستی کاملا علمی، پژوهشی و فناورانه باشد و کمیته‌ی فرصت مطالعاتی انطباق آن با نیازهای جامعه و صنعت مربوطه و تخصص عضو هیئت‌علمی را تأیید نماید. جزییات تکالیف متقاضی در قالب فرم درخواست فرصت مطالعاتی متقاضی در جامعه و صنعت ارائه می‌شود.
3-2. بررسی و تأیید درخواست و برنامه علمی-تحقیقاتی متقاضی در شورای گروه تخصصی و شورای دانشکده
3-3. بررسی درخواست و برنامه علمی-تحقیقاتی متقاضی در کمیته‌ی فرصت مطالعاتی.
3-4. هماهنگی متقاضی با واحد عملیاتی مربوطه برای انعقاد قرارداد پژوهشی و فناوری بین دانشگاه و جامعه و صنعت. برنامه مطالعاتی متقاضی و همچنین نامه تأیید برنامه مذکور توسط جامعه و صنعت از پیوست‌های قرارداد بین دانشگاه و جامعه و صنعت است.
3-5. معرفی متقاضی به جامعه و صنعت توسط دانشگاه
3-6. حضور عضو هیئت‌علمی در جامعه و صنعت (تمام وقت: 5 روز کاری در هفته / پاره‌وقت: حداقل دو روز کاری در هفته)
3-7. ارائه گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیئت‌علمی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
الف: ارائه گزارش پیشرفت برنامه فرصت مطالعاتی هر ماه یک‌بار (مطابق فرم پیوست)
ب) ارائه حداقل یک سمینار برای اساتید و دانشجویان حداکثر یک ماه پس از پایان دوره مصوب فرصت مطالعاتی
ج)ارائه گزارش جامع همراه با دستاوردهای فرصت مطالعاتی در انتهای دوره (حداکثر دو ماه پس از پایان دوره فرصت مطالعاتی).
3-9. ارزیابی درخواست، برنامه علمی-تحقیقاتی، گزارشات ماهانه و گزارش پایانی هیئت‌علمی توسط کمیته‌ی فرصت مطالعاتی.
ماده 4. امتیازات فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
4-1. حقوق و مزایای عضو هیئت‌علمی در مدت فرصت مطالعاتی، مطابق با حکم استخدامی وی توسط دانشگاه پرداخت می‌شود.
4-2.عضو هیئت‌علمی در طول دوره فرصت مطالعاتی، مانند سایر اعضای هیئت‌علمی، از حمایت‌ها و تسهیلات موجود در دانشگاه (پژوهانه و .... ) بهره‌مند خواهد بود.
4-3. حکم فرصت مطالعاتی در زمره امتیازات خدمات اجرایی اعضای هیئت‌علمی محسوب شده و با توجه به آیین‌نامه‌های مربوطه از جمله ترفیع و ارتقای مرتبه، حائز امتیاز می‌شود.
4-4. واحد عملیاتی جامعه و صنعت می‌تواند بر اساس مقررات داخلی خود به عضو هیئت‌علمی از طریق عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه، متناسب با ساعات حضور ایشان در جامعه و صنعت، حق التحقیق پرداخت کند.
4-5. در فرصت مطالعاتی پاره¬وقت امتیازات جهت اخذ پایه ترفیع به صورت نصف در نظر گرفته می‌شود،  و در صورت تمام¬وقت نیاز به کسب امتیاز برای اخذ پایه نیست.
4-6. به منظور تشویق اعضای هیئت‌علمی رسمی (اعم از آزمایشی و قطعی) برای گذراندن داوطلبانه دوره‌ی فرصت مطالعاتی، دانشگاه سیاست‌های تشویقی مناسب را اتخاذ و اعلام خواهد نمود.
ماده5. شرایط و تعهدات جامعه و صنعت
5-1.ارائه نامه‌ای مبنی بر تقاضای جامعه و صنعت به منظور طی دوره فرصت مطالعاتی عضو هیئت‌علمی با ذکر زمان شروع، مدت، نحوه حضور (تمام وقت یا نیمه‌وقت)، نحوه عقد قرارداد با دانشگاه ( موضوع بند 4-4: پرداخت حق التحقیق ماهیانه به عضو هیئت‌علمی یا واگذاری قرارداد تحقیقاتی به متقاضی فرصت مطالعاتی) به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و همچنین تأیید برنامه علمی-تحقیقاتی متقاضی در جامعه و صنعت....

 

برای اطلاعات بیشتر فایل word زیر را دانلود نمایید .دانلود فايل : دستورالعمل_اجرايي_فرصت_مطالعاتي_داخل_کشور_(1)_(1).docx ( 72KB )


١٢:٥٦ - شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩    /    شماره : ٢٦٩٥٣    /    تعداد نمایش : ٦٢٣خروج