مدیریت

دکتر قاسمی


دکتر جمال قاسمی

دانشیار گروه مهندسی برق - دبیر کانون کارآفرینان استان مازندران

پست الکترونیک:   j.ghasemi@umz.ac.ir


تلفن تماس مستقیم : 35303673-011

تلفن تماس دفتر : 35303661-011

تلفن داخلی : 3673


اطلاعات بیشتر

 


امتیازدهی