کارآفرینی

خشایار جهانی

کارشناسی گردشگری

کارشناسی ارشد گردشگری - برنامه‌ریزی و توسعه


تلفن مستقیم : 35303807-011

تلفن داخلی : 3807