دبیرخانه طرح کوآپ

 

دکتر بهاره عابدین، دبیر کارگروه طرح تحول دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت استان مازندران

استادیار گروه مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران
تخصص: مدیریت استراتژیک

داخلی : 3807

تلفن مستقیم : 01135303807


امتیازدهی