دانش‌آموختگان و فناوری اطلاعات

امیرحسین بینش پژوه

کارشناسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد نرم‌افزار


تلفن مستقیم : 35303807-011

تلفن داخلی : 3807

امتیازدهی