کارآموزان و کوآپ

علی امیری


علی بلبل امیری

کارشناسی فیزیک هسته ای

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای


تلفن مستقیم : 35303661-011

تلفن داخلی : 3661

امتیازدهی