امور اداری و پشتیبانی

ابوذر خرسندی

ابوذر خرسندی

فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی - الاهیات


تلفن مستقیم : 35303661-011

تلفن داخلی : 3661

امتیازدهی